Water And Mirror image (जल व दर्पण प्रतिबिम्ब) - Question Bank

Q 1. प्रश्न मे दी हुई आकृति का दर्पण प्रतिबिम्ब बताइए

View Answer

Q 2. प्रश्न मे दी हुई आकृति का जल प्रतिबिम्ब बताइए

View Answer

Q 3. प्रश्न मे दी हुई आकृति का जल प्रतिबिम्ब बताइए

View Answer

Q 4. प्रश्न मे दी हुई आकृति का जल प्रतिबिम्ब बताइए

View Answer SSC 2015

Q 5. प्रश्न मे दी हुई आकृति का जल प्रतिबिम्ब बताइए

View Answer